CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TOÀN HỆ THỐNG TRANE

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TOÀN HỆ THỐNG TRANE

Công nghệ điều khiển tự động giúp nhà quản lý, người sử dụng có thể điều khiển các phòng lắp đặt hệ thống Trane.

Công nghệ giúp kiểm soát nhiệt độ từng phòng, bật tắt theo chế độ cài đặt mong muốn.

https://www.youtube.com/watch?v=pde0T8ZwD4Q